En aquesta publicació es presenta una anàlisi de l’evolució de la participació de les famílies als centres escolars des de la perspectiva legislativa i de la investigació sobre aquesta temàtica, aprofundint en el Consell Escolar, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i, posteriorment, en les definicions de “participació” que fan els docents, els representants de les famílies i els equips directius.

 

© del text: l’autor
© Ajuntament de Lleida
Dipòsit Legal: L-1406-2012
ISBN: 978-84-616-1648-0

 

Índex.

I. INTRODUCCIÓ 

II. LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMILIES EN EL SISTEMA EDUCATIU 

2.1. L’evolució de la participació de les famílies als centres escolars2
2.2. La participació en el Consell Escolar i en l’AMPA
2.3. Les definicions de “participació”

III. LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES ALS CEIP DE CATALUNYA 

3.1. Els centres: l’espai físic
3.2. Els processos d’acollida de les famílies i els canals de comunicació
3.3. La gestió de l’equip directiu
3.4. Les actituds de les famílies i el rol de l’AMPA
3.5. Dinàmica de treball i actitud dels docents i altres professionals del centre

IV. FAMÍLIES AUTÒCTONES I ESTRANGERES A L’ESCOLA 

4.1. L’escolarització de l’alumnat d’origen estranger
4.2. La incorporació de l’alumnat i de la seva família al centre escolar
4.3. L’escola de Catalunya i l’escola del país d’origen
4.4. Els projectes escolars de les famílies estrangeres i la seva gestió
4.5. Les relacions escola-família
4.6. Obstacles a la participació escolar de les famílies

V. CONCLUSIONS

VI. BIBLIOGRAFIA